ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De winkel en de websites www.chairpoint.be worden uitgebaat door Chairpoint bvba, een commercieel bedrijf gelegen in België (Europese Unie). De hoofdzetel is gelegen Brusselsesteenweg 333, 1785 Brussegem. België. Het bedrijf is ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer: BE0633.953.891.

Behalve een schriftelijke derogatie tussen de partijen, zijn de relaties tussen Chairpoint bvba en zijn klanten onderworpen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden, door de klant erkend en geaccepteerd, met inbegrip van de hypothese waarin ze in tegenspraak zouden kunnen zijn met hun eigen algemene of particuliere verkoopsvoorwaarden. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op aanvraag en op de website.

De klant verklaard niet de intentie te hebben om de gekochte producten verder te verkopen.

In al onze prijzen is de taks inbegrepen, behalve als er uitdrukkelijk exclusief BTW staat. De aangeboden producten evenals de prijslijsten zijn opgesteld en worden aan onze klanten doorgegeven maar kunnen nadien verandert of verbetert worden. De foto's en illustraties op alle media zijn niet contractueel gebonden. De illustraties zijn louter indicatief en tonen onvermijdelijk verschillen in vergelijking met de reële artikelen. Een vermelding in de catalogus betekent niet noodzakelijk dat het artikel beschikbaar is. Chairpoint wijst alle aansprakelijkheid af ingeval van onjuistheden, fouten of weglatingen in de catalogus, behalve bij zware fout of bedrog.

De prijzen in de webshop zijn inclusief BTW en afhaling in de winkel. Levering en montagekosten zijn niet inbegrepen tenzij anders vermeld. Alle bepalingen, taksen en toeslagen bovenop de prijs inclusief BTW, van welke aard ook, zijn ten laste van de klant.

Bij een bestelling wordt er steeds een voorschot van minimum 40% gevraagd van de prijs incl. BTW. Als het gaat om producten op maat wordt een voorschot gevraagd van 70% van de prijs incl. BTW. Bij gebreke van uitvoering van het contract door de klant binnen de 12 maanden vanaf de bestelling, blijft het voorschot verworven aan Chairpoint.

Elke bevestiging van bestelling heeft tot gevolg dat u de prijzen en beschrijvingen van de beschikbare producten accepteert. De klant die een online bestelling plaatst accepteert uitdrukkelijk een verkoopcontract met Chairpoint en gaat akkoord met deze algemene verkoopsvoorwaarden. De klant wordt van de bevestiging van zijn bestelling via e-mail op de hoogte gebracht, deze e-mail recapituleert alle termen van de bestelling. Chairpoint bvba neemt het op zich om de bestellingen op de site na te komen zolang de goederen beschikbaar zijn bij de fabrikant.

De overeenkomst tussen Chairpoint en de klant, de e-mails en de automatische registratie in de webshop, vormen bewijs tussen de partijen. Leveringstijden vermeld op de website en bestelbon zijn indicatief en worden zo goed als mogelijk nageleefd. Deze kunnen mogelijk verlengt worden met de duurtijd van de jaarlijkse sluiting van de fabrikanten. Het plaatsen van een lift en/of katrol valt ten laste van de klant evenals de kosten voor de aanvraag van parkeerborden bij de lokale politie. Wanneer onze monteurs, noch een externe verhuisfirma door de klant aangesteld, in de onmogelijkheid verkeerd om de bestelde goederen in de woning te krijgen, ten gevolge van te kleine doorgangen in de woning, zullen de goederen op een andere locatie geleverd worden en zal de klant het saldo contant betalen. De bestelde goederen worden door Chairpoint gratis gestockeerd tot 25 dagen na de overeengekomen leveringsdatum. Het langer stockeren is mogelijk mits een schriftelijke overeenkomst tussen Chairpoint en de klant over de maandelijkse kostprijs ervan.

Als het product niet meer beschikbaar is, neemt Chairpoint de verantwoordelijkheid de klant hiervan zo snel als mogelijk op de hoogte te brengen. Het verkoopcontract tussen Chairpoint bvba en de klant ontstaat op het moment dat de bestelling geaccepteerd wordt door Chairpoint bvba.

De producten worden geleverd door Chairpoint of een transporteur. In zoverre als mogelijk, wordt de levering van de producten uitgevoerd op de aangegeven datum in de bestelbevestiging. De aangegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Eventuele vertragingen kunnen in geen enkel geval lijden tot schadevergoedingen van Chairpoint bvba.

De kosten betreffende de levering en de montage zijn voor de koper en dit in alle gevallen, tenzij dit schriftelijk anders bepaald is. Het risico betreffende de montage van de waren is voor de koper.

Eigendomsvoorbehoud, de eigendom van de door Chairpoint bvba geleverde goederen wordt pas na volledige betaling van de facturen door de klant verworven.

In derogatie van het artikel 1583 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, blijft Chairpoint bvba eigenaar van de verkochte producten en dit tot de dag dat het totale te betalen bedrag en eventuele interesten of schadevergoeding betaald zijn. Het niet betalen van om het even welke vervaldag kan leiden tot de terugvordering van de goederen. In geval van laattijdige betaling van meer dan 30 kalenderdagen na de vervaldatum van de desbetreffende factuur, zal een forfaitaire boete van 15 % van het bedrag verschuldigd zijn om de invorderingskosten te dekken. Bovendien zal een intrest van 10 % (op jaarbasis) op het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht vanaf de 30e dag vertraging. In geval van geschil zullen enkel de rechtbanken bevoegd zijn van het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde (België), waarbinnen de vennootschapszetel van Chairpoint bvba gevestigd is.

Bij de levering, wordt er van de koper verwacht dat deze de bestelling nauwkeurig nakijkt. In geval van een beschadiging van de verpakking moet de koper dit op de afleveringsbon aanduiden bij het tekenen van deze. In het geval van beschadigde of defecte producten moet de koper dit bij de verkoper binnen 48 uren aangeven na ontvangst van de bestelling en ondertekening van de afleveringsbon. Dit kan schriftelijk per post of via e-mail (info@chairpoint.be). In het geval dat de koper binnen de 48 uur na de levering de verkoper van eventuele gebreken niet op de hoogte brengt, gebreken geconstateerd na een minutieus onderzoek van de levering, wordt ervan uitgegaan dat de koper de waren accepteert in de staat waarin ze geleverd zijn en alle recht om klacht in te dienen is dan niet meer van toepassing. Klachten over de tekening in natuurlijke materialen als marmer, graniet, leder en hout en die volledig eigen zijn door het natuurlijke groeiproces, zowel als klachten over eigenschappen eigen aan de gebruikte productietechniek (vb.: aanwezigheid van luchtbellen bij air molding) zullen niet ontvankelijk verklaard worden.

De verkoper moet meteen de mogelijkheid hebben om de gedane klachten te controleren. De koper verplicht zich ertoe, in alle omstandigheden, de verkoper de mogelijkheid te geven eventuele gebreken te herstellen.

De koper verliest alle rechten en competenties waarop hij een beroep op kan doen als deze laatste zijn klachten niet in de aangegeven termijn heeft gedaan en/of als hij de verkoper niet de mogelijkheid heeft gegeven de gebreken te repareren en/of als hij niet de nodige aandacht heeft gegeven om eventuele gebreken zo snel als mogelijk te ontdekken.

Als de klacht gegrond is in de ogen van de verkoper, heeft de verkoper de keuze om een vergoeding te betalen, maximum ter hoogte van het totale bedrag van de factuur van de geleverde waren of om de geleverde waren gratis opnieuw te leveren. De eerst geleverde goederen worden teruggenomen. De verkoper is niet verplicht om andere schadevergoedingen, onder eender welke benaming, te betalen.

In zijn rol als tussenpersoon, accepteert Chairpoint bvba enkel een garantie op de geleverde waren, in zoverre toegestaan door zijn producent. In zoverre dit mogelijk is, beperkt Chairpoint bvba zijn tussenkomst tot het vervangen van de gebrekkige producten of tot het terugbetalen van de betaalde prijs, zonder dat de klant aanspraak kan maken op bijkomende schadevergoedingen. Chairpoint bvba kan onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk gehouden worden in het geval zijn producent zijn verplichtingen betreffende de garantie niet nakomt, onder andere in het geval de producent failliet gaat. De koper is ertoe verbonden geen schadevergoeding te eisen voor materiële of andere beschadigingen, van welke aard dan ook, die hijzelf of een derde in gevolg van de verkoop of het gebruik van de door Chairpoint bvba verkochte producten veroorzaakt heeft. Voor deze reden geeft de klant elk beroep tegen Chairpoint bvba op en erkend dat Chairpoint bvba niet in staat is te garanderen dat de verkochte producten niet in aanranding geraken met de rechten van derden. Onze goederen zijn twee jaar gewaarborgd tegen fabricagefouten en verborgen gebreken, tenzij anders bepaald door de fabrikant. Chairpoint bvba mag tijdens de garantieperiode weigeren te herstellen of nieuwe bestanddelen te leveren, indien de klant de contractuele verplichtingen niet nagekomen is. Zou het product bij de levering een of andere beschadiging blootgesteld worden, gelieve dit product niet in elkaar te zetten vóórdat u een reactie van de "dienst na verkoop” heeft ontvangen. Elk product dat in elkaar gezet werd, wordt als aanvaard aanzien.

In het kader van de verkoop op afstand aan verbruikers volgens de wet van 14 juli 1991, aangepast door de wet van 25 mei 1999, heeft de verbruiker het recht de verkoper te laten weten dat hij de verkoop niet wil laten doorgaan en dit zonder straffen en zonder een reden op te geven, binnen de 15 werkdagen vanaf de dag na de dag van de levering. In het geval de verbruiker hiervan gebruik maakt, wordt er van de verbruiker gevraagd de waren in hun originele staat terug te sturen en dit op eigen risico en op eigen kosten.

Door het simpele feit, een bestelling te plaatsen op de site van Chairpoint bvba geeft de klant toestemming aan Chairpoint bvba om zijn persoonlijke gegevens te behandelen en te gebruiken voor doeleinde zoals klantenadministratie, bestelbeheer, leveringen en facturatie, het opvolgen van solvabiliteit, marketing en publiciteit. Het gebruik van deze gegevens voor marketing doeleinden of persoonlijke publiciteit zijn hier ook van afhankelijk en gebeuren tijdens de bestelprocedure. De klant die een bestelling heeft geplaatst op de site www.chairpoint.be kan op elk moment zijn persoonlijke gegevens, opgeslagen door Chairpoint bvba opvragen en/of corrigeren. De klant heeft het recht, op aanvraag en gratis, om zich tegen het gebruik van zijn gegevens voor marketing doeleinden te verzetten. Voor meer informatie hierover, kan zich steeds wenden tot het publiek register bijgehouden door de commissie van bescherming van het Privé leven te Brussel.

Als een van deze voorwaarden niet van toepassing is of nietig verklaard wordt, blijven alle andere van toepassing en dit in zoverre de wet dit toelaat.

De partijen accepteren, in het kader van hun relaties, elektronische bewijsmaterialen zoals e-mails, back up,…

Voor geschillen betreffende de afsluiting, de validering, de interpretatie of de uitvoering van het contract zijn alleen het Vredegerecht te Wolvertem en de Rechtbanken van Bussel bevoegd.

Hier ene linke naar de Online Dispute Resolution van de Europese Commissie.